Revisió Pla Infocat


Segona revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)
Les modificacions introduïdes al Pla INFOCAT són bàsicament de caire organitzatiu. S'han introduït les mesures en relació amb els incendis forestals recollides en la Resolució 662/VIII, del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Dictamen de la Comissió d'investigació sobre l'incendi forestal d'Horta de Sant Joan. S'ha inclòs un apartat de coordinació amb altres territoris limítrofs en matèria d'emergències recollint allò que disposa l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per si davant d'una emergència és necessari gestionar mitjans i recursos. També s'han previst mecanismes de coordinació en cas d'un incendi forestal en terrenys confrontants amb aquests territoris. El nou INFOCAT preveu, a més, la coordinació amb el Pla estatal de protecció civil per a emergències per incendis forestals. S'ha actualitzat i ampliat el marc legal i la normativa de referència del pla per adequar-lo al nou marc competencial que ofereix el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya i també, per exemple l'afectació del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. En el cas de les urbanitzacions que, d'acord amb la normativa, requereixin un pla d'autoprotecció, el document haurà de recollir el conjunt de riscos al qual estan exposats, entre ells el d'incendi forestal. S'ha revisat la composició i definició del Consell assessor, al qual s'han incorporat representants de les àrees de telecomunicacions d'emergència (Xarxa Rescat) i del telèfon únic d'emergència 112. S'ha inclòs un punt específic per a la coordinació interna dels grups actuants, seguint un dels pilars d'aquesta revisió, és a dir, ordenar i clarificar el contingut del Pla. També s'han definit figures que ja eren una realitat a la pràctica però que el document encara no recollia: l'Àrea sanitària (espai medicalitzat per atendre als afectats en una zona segura i propera al lloc de l'emergència), el Centre de comandament de bombers i el Comitè tècnic de seguiment, que és el comitè tècnic format per personal operatiu que és convocat al CECAT quan hi ha la previsió d'unes condicions meteorològiques especialment favorables per a l'inici i propagació d'un gran incendi forestal, quan el Pla INFOCAT s'hagi activat en fase d'alerta per un risc extrem d'incendis forestals o a criteri de la direcció del pla. En la revisió s'ha inclòs gran part de les aportacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) respecte al Grup d'intervenció (liderat per bombers) amb l'objectiu d'augmentar la seguretat en termes generals i, molt especialment, dels actuants, en les diferents fases de l'incendi. En aquest sentit, el nou redactat esdevé més restrictiu i deixa la possible intervenció només a aquelles persones que tenen reconeguda la formació i la capacitat per extingir incendis. S'incorpora també de forma destacada un punt dedicat als plans que han d'elaborar els consells comarcals, els anomenats plans d'assistència i suport, que poden ser elements importants per a municipis petits o amb pocs recursos. En aquest sentit, també s'ha afegit la figura dels centres de coordinació d'emergències comarcals. S'han incorporat també les possibles actuacions de la unitat mòbil de Protecció Civil de la DGPC, un vehicle tot terreny de gran capacitat (4 metres d'alçada i 9 de llargada), equipat amb la tecnologia necessària per funcionar com un centre de coordinació d'emergències, amb antena satèl.lit que garanteix les telecomunicacions en tot moment. És un vehicle polivalent que inclou un espai per celebrar reunions directives i un altre per als cossos operatius on poden treballar operadors de tots els cossos d'emergències vinculats a la gestió de l'emergència. Pel que fa a l'operativitat, sobretot s'ha fet una sistematització i s'ha completat el document amb els plans de recuperació i rehabilitació de l'entorn i dels serveis bàsics que es poden establir en una fase posterior a l'emergència i que es perllonga fins que s'han restablert els serveis mínims a la població de les zones afectades per l'emergència. La revisió del pla ha reforçat les funcions logístiques (els recursos destinats als membres dels cossos operatius d'emergències i a l'atenció als ciutadans, en especial als evacuats en cas que n'hi hagi) amb la clarificació de la composició del grup logístic i el reforç del paper de la DGPC. La revisió té lloc d'acord amb l'article 24 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil, on s'indica que els plans han d'ésser adaptats als canvis de circumstàncies i han d'ésser revisats periòdicament, a fi de mantenir-ne plenament la capacitat operativa.

Mes informació a: http://www.gencat.cat/diari/5887/11138047.htm